Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

BADANIE WYBRANYM TESTEM PSYCHOLOGICZNYM I WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Profesjonalne testy psychologiczne pomagają w poznaniu i zrozumieniu siebie – przyczyn swoich trudności i sposobów reagowania w różnych sytuacjach. Pomagają określić obszary wymagające zmiany i rozwoju.

Oferuję możliwość badania wybranym profesjonalnym testem psychologicznym, wydanym przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Proces diagnozy obejmuje dwa spotkania: pierwsze  trwające 30 min., a drugie 50 min. oraz badanie profesjonalnym testem psychologicznym. Spotkania i badanie testem odbywają się online. Test jest rozwiązywany na platformie EPSILON, o której przeczytasz tutaj. Celem rozmowy na pierwszym spotkaniu jest dobranie właściwego testu biorąc pod uwagę to, czego chcesz się dowiedzieć o sobie i jaki swój problem chcesz rozwiązać. Będziemy rozmawiać o Twoich oczekiwaniach oraz celu, w jakim chcesz przeprowadzić badanie testem. Na drugim spotkaniu, które odbywa się po upływie 2 tygodni, omawiamy uzyskane przez Ciebie wyniki i możliwości wykorzystania ich przez Ciebie dla rozwoju osobistego.

"Poznaj samego siebie, a stanie przed Tobą otworem cały świat." Sokrates

Zwiększ samoświadomość dzięki testom psychologicznym

Testy psychologiczne

W zakres usługi wchodzi:

INWESTYCJA: 350 zł

Oferuję badanie profesjonalnym testem psychologicznym w następujących obszarach:

Kwestionariusz NEO-FFI umożliwia pomiar pięciu cech osobowości wyróżnianych w modelu pięcioczynnikowym, tzw. Wielkiej Piątce, który jest najbardziej znanym modelem osobowości. Badanie umożliwia określenie nasilenia ekstrawersji, neurotyczności, sumienności, otwartości na doświadczenie oraz ugodowości.

Badanie trwa średnio 15 min. Kwestionariusz składa się z 60 pozycji.

Kwestionariusz FCZ-KT(R) mierzy cechy temperamentu wyróżnione w Regulacyjnej Teorii Temperamentu sformułowanej przez prof. dr. hab. Jana Strelaua. Są to: żwawość, perseweratywność, rytmiczność, wrażliwość sensoryczna, reaktywność emocjonalna, aktywność, wytrzymałość. 

Badanie trwa przeciętne około 30 min. Kwestionariusz składa się ze 100 pozycji.

Test Rozumienia Emocji TRE mierzy wiedzę o emocjach oraz zdolność rozumienia emocji, które są komponentami inteligencji emocjonalnej. W przeciwieństwie od kwestionariuszowych miar inteligencji emocjonalnej wyniki uzyskane w TRE nie zależą od samowiedzy osoby badanej.

Przeciętny czas udzielania odpowiedzi wynosi około 25 min. W teście znajduje się 30 zadań, podzielonych na pięć części (podtestów).

Pomiar inteligencji emocjonalnej może być wykonany online jednym z dwóch kwestionariuszy: DINEMO lub PKIE.

Kwestionariusz DINEMO umożliwia ocenę dwóch komponentów inteligencji emocjonalnej: zdolności do rozpoznawania, rozumienia i respektowania emocji innych osób oraz zdolności do rozpoznawania rozumienia, respektowania i wyrażania emocji własnych. Badanie trwa średnio 15 min. Kwestionariusz składa się z 33 pozycji. 

Kwestionariusz PKIE umożliwia pomiar czterech komponentów inteligencji emocjonalnej i przedstawienie wyników na następujących skalach: akceptowanie, wyrażanie i wykorzystywanie własnych emocji w działaniu; empatia, czyli rozumienie i rozpoznawanie emocji innych ludzi; kontrola własnych emocji; rozumienie i uświadamianie sobie własnych emocji. Czas badania wynosi około 20 min.
Kwestionariusz składa się 94 pozycji.

Badanie może być przeprowadzone jednym z dwóch kwestionariuszy: KKS lub PROKOS.

KKS umożliwia określenie poziom kompetencji społecznych ujawnianych w sytuacjach: ekspozycji społecznej, wymagających asertywności oraz bliskiego kontaktu interpersonalnego. Badanie trwa średnio 20 min. Kwestionariusz składa się z 90 pozycji.

PROKOS umożliwia ocenę pięciu kompetencji społecznych: kompetencji asertywnych, kompetencji kooperacyjnych, kompetencji towarzyskich, zaradności społecznej i kompetencji społecznikowskich. Średni czas badania wynosi 20 min. Kwestionariusz składa się z 60 pozycji.

Test jest przeznaczony do badania zarówno aktualnych, jak i przyszłych rodziców. Służy do oceny posiadanych kompetencji rodzicielskich, które sprzyjają rozwojowi dziecka – kształtowaniu jego autonomii, umiejętności samoregulacyjnych oraz poczucia skuteczności.

Przeciętny czas udzielania odpowiedzi to około 25 min. Test składa się z 30 zadań.

Kwestionariusz jest oparty na autorskiej koncepcji prof. dr hab. Anny Matczak, autorki m.in. monografii pt. „Style poznawcze”. Kwestionariusz umożliwia ocenę dwóch typów refleksyjności: refleksyjności będącej aktywnością poznawczą związaną z silną motywacją zadaniową i jednoczesnym zaufaniem do własnych możliwości oraz refleksyjnością wynikającą z lęku przed niepowodzeniem i braku wiary w siebie, która jest rozumiana jako ostrożność.

Badanie trwa średnio 15 min. Kwestionariusz składa się z 75 pozycji.

Kwestionariusz umożliwia określenie zainteresowań oraz preferowanych warunków pracy (planowanie vs improwizowanie oraz słabo vs silnie stymulujące środowisko pracy).

Badanie trwa średnio około 20 min. Kwestionariusz składa się ze 133 pozycji.

Nadzieja na sukces, zgodnie z koncepcją Snydera, jest cechą nabytą, której duże nasilenie sprzyja przystosowaniu i radzeniu sobie w obliczu napotykanych przeszkód. Oprócz oceny ogólnego poziomu nadziei, kwestionariusz daje możliwość oceny nasilenia dwóch komponentów nadziei, którymi są: przekonanie o silnej woli oraz przekonanie o umiejętności znajdowania rozwiązań.

Przeciętny czas udzielania odpowiedzi wynosi około 10 min. Kwestionariusz składa się 12 pozycji. Kwestionariusz posiada normy dla licealistów i studentów.

Kwestionariusz umożliwia określenie umiejscowienia poczucia kontroli. Wyniki pokazują, czy przyczyn zdarzeń, sukcesów i porażek upatruje się w czynnikach zewnętrznych, na które nie ma się wpływu, czy raczej jest się przekonanym, że różne zdarzenia, sukcesy i porażki są efektem własnych działań.

Rozwiązywanie kwestionariusza trwa około 15 min. Kwestionariusz składa się z 60
pozycji.

Kwestionariusz umożliwia ocenę dominującego stylu radzenia sobie ze stresem. Badane są 3 główne style radzenia sobie: styl skoncentrowany na emocjach, styl skoncentrowany na zadaniu, styl skoncentrowany na unikaniu.

Badanie trwa średnio 10-15 min. Kwestionariusz składa się z 48 pozycji.

Badane są cztery aspekty wypalenia zawodowego: wyczerpanie psychofizyczne; brak zaangażowania w relacje z klientami; poczucie braku skuteczności zawodowej; rozczarowanie.

Kwestionariusz jest przede wszystkim przeznaczony do badania osób wykonujących zawody związane z pomaganiem innym ludziom (terapeuci, lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, służby mundurowe).

Przeciętny czas badania 5-10 min. Kwestionariusz składa się z 24 pozycji.

Do pomiaru objawów depresyjnych można wykorzystać kwestionariusz BDI-II lub KPD.

BDI-II nie jest narzędziem klinicznym, tzn. nie może być podstawą postawienia diagnozy depresji. Wyniki w teście umożliwiają wychwycenie zmian nastroju, które mogą być związane z rozwojem depresji. Badanie trwa średnio 5-10 min. Kwestionariusz składa się z 21 pozycji.

KPD umożliwia przedstawienie wyników na pięciu skalach: deficyty poznawcze i utrata energii; myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja; poczucie winy i napięcie lękowe; objawy psychosomatyczne i spadek zainteresowań; samoregulacja. Kwestionariusz składa się z 75 pozycji. Czas badania około 25-30 min.

Kwestionariusz składa się z dwóch części, które dają możliwość oceny nasilenia aktualnie doświadczanego lęku (lęk rozumiany jako stan) oraz tendencji do doświadczania lęku (lęk rozumiany jako cecha).

Średni czas badania wynosi 15-20 min. Kwestionariusz składa się łącznie z 40 pozycji (po 20 pozycji w każdej części). 

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się ze mną.

Formularz zgłoszeniowy

Scroll to Top