Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

Regulamin

Instytutu Rozwoju Osobistego dr Joanny Piekarskiej

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres, rodzaj usług i produktów oferowanych przez Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska z siedzibą w Warszawie, NIP: 118-004-53-57, REGON: 142540692, https://instytutrozwoju.com.pl; https://psychologonline.waw.pl oraz warunki, zasady zakupu i korzystania z oferowanych usług i produktów.

§2 Definicje

 1. Sprzedawca – Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu usługi lub produktu, lub przedsiębiorca dokonujący zakupu usługi lub produktu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Klient może być jednocześnie Usługobiorcą.
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, dla której została zakupiona usługa.
 4. Usługa – usługa psychologiczna lub psychoterapeutyczna świadczona przez Sprzedawcę.
 5. Produkt – nazwa produktu sprzedawanego przez Sprzedawcę.
 6. Umowa – umowa o świadczenie usług i/lub zakup produktu, zawarta zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 7. Spotkanie online – spotkanie odbywające się za pośrednictwem wybranego komunikatora internetowego przy włączonej kamerze i mikrofonie.

§3 Usługi

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę mają formę odpłatnych usług psychologicznych i psychoterapeutycznych.
 2. Szczegółowy opis usługi jest podany na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
  a)  Sesja indywidualna (sesja psychoterapii, wsparcia psychologicznego, rozwoju osobistego, konsultacja psychologiczna) online – to trwające 60 min. spotkanie online za pośrednictwem wybranego przez Klienta komunikatora Skype lub MS Team.
  b) Sesja indywidualna (sesja psychoterapii, wsparcia psychologicznego, rozwoju osobistego, konsultacja psychologiczna) w gabinecie – to trwające 60 min. spotkanie w gabinecie psychologicznym, którego adres jest podany na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
  c) Spotkanie online będące elementem oferowanej usługi obejmującej badanie testami psychologicznymi to rozmowa przeprowadzana za pośrednictwem komunikatora Skype lub MS Teams. Maksymalna długość rozmowy jest podana przy opisie usługi na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
  d)  Badania testami psychologicznymi, będące elementem oferowanej usługi obejmującej badanie testami psychologicznymi są przeprowadzane za pośrednictwem platformy EPSILON Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub innych aplikacji, zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
 3. Sesje indywidualne online i spotkania online odbywają się tylko przy włączonej kamerze i mikrofonie zarówno po stronie Sprzedawcy, jak i Usługobiorcy.
 4. Warunkiem skorzystania z usługi jest przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową Sprzedawcy wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie opłaty za Usługę. Warunkiem skorzystania z usług obejmujących badanie testami psychologicznymi jest dodatkowo przesłanie wraz z formularzem zgłoszeniowym zobowiązania do nieudostępniania osobom trzecim i nierozpowszechniania przekazanych przez Sprzedawcę w związku z realizacją usługi testów psychologicznych i linków do testów psychologicznych. Dodatkowo warunkiem skorzystania z usług online jest spełnienie warunków technicznych opisanych w §4.
 5. Jeśli po pierwszym spotkaniu Klient/Usługobiorca zdecyduje się na korzystanie z cyklicznych sesji indywidualnych (sesji psychoterapii, rozwoju osobistego, wsparcia psychologicznego lub konsultacji psychologicznych) terminy kolejnych sesji mogą być ustalane bezpośrednio ze Sprzedawcą.
 6. Klient/Usługobiorca ponosi odpowiedzialność prawną za naruszenie praw autorskich, udostępnienie osobom trzecim i/lub rozpowszechnianie w całości lub części udostępnionych mu w ramach realizacji usługi testów psychologicznych.
 7. Usługobiorcą oferowanych przez Sprzedawcę usług mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Klient / Usługobiorca zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia Sprzedawcy w błąd poprzez podanie nieprawdziwych lub błędnych informacji w formularzu zgłoszeniowym.
 9. Akceptując Regulamin Klient/Usługobiorca wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Sprzedawcę poprzez podany adres e-mail, telefonicznie oraz za pośrednictwem tradycyjnej poczty w celach związanych z realizacją usługi.
 10. Sprzedawca może odmówić świadczenia usługi, jeśli:
  a)  uzna, że został wprowadzony w błąd przez Klienta/Usługobiorcę
  b)  uzna, że świadczenie oferowanych przez niego usług psychologicznych i/lub psychoterapeutycznych nie jest odpowiednie dla Usługobiorcy
  c)  Usługobiorca zachowuje się w sposób obraźliwy i agresywny lub w innych sposób narusza swoim zachowaniem zasady relacji terapeutycznej
  d) 
  Usługobiorca narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. Usługobiorca może korzystać z usług online oferowanych przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych, podanych w par. 4 niniejszego Regulaminu, przy czym §4 pkt. 1c odnosi się tylko do usług obejmujących badanie testami psychologicznymi.

§4 Warunki techniczne

 1. Aby móc skorzystać z usług online oferowanych przez Sprzedawcę niezbędne jest spełnienie przez Usługobiorcę minimalnych wymagań technicznych w zakresie sprzętu komputerowego:
  a) 
  Komputer z dostępem do Internetu
  b) 
  Kamera internetowa, mikrofon, słuchawki lub głośnik
  c)  W przypadku usług obejmujących badanie online testami psychologicznymi – s
  ystem operacyjny Windows oraz pobranie i zainstalowanie na własnym komputerze platformy EPSILON Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego służącej do badania testami psychologicznymi. Platformę EPSILON należy pobrać ze strony Pracowni Testów Psychologicznych PTP: https://epsilon.practest.com.pl/app/publish.htm Wymagania sprzętowe dla platformy EPSILON: przynajmniej: System operacyjny: Windows 7 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 2GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 350 MB, Prędkość łącza internetowego: 2mb/s.; Optymalnie: System operacyjny: Windows 10 z .NET Framework 4.6, Windows Installer 4.5, Ilość pamięci RAM: 4GB, Ilość wolnego miejsca na dysku: 500 MB, Prędkość łącza internetowego: 10mb/s.

  d) W przypadku wybrania przez Klienta spotkania online poprzez komunikator Skype – zarejestrowane konto Skype.
  e)  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie wykorzystywanym przez Usługobiorcę, a które uniemożliwiają Usługobiorcy skorzystanie z usług.

§5 Produkty

 1. Szczegółowy opis oferowanych produktów jest podany na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
 2. Warunkiem zakupu produktu jest przesłanie przez Klienta wypełnionego formularza zakupu poprzez stronę internetową Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl, wraz z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokonanie opłaty za produkt.
 3. Na podany przez Klienta w formularzu zakupu adres e-mail zostaną wysłane potwierdzenie dostępności produktu oraz dane do dokonania płatności za zakup produktu.

§6 Zawarcie umowy

 1. Do zawarcia Umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę lub Umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę dochodzi poprzez zamówienie przez Klienta usługi lub produktu oraz dokonanie za nie płatności.

§7 Zasady kontaktu Klienta / Usługobiorcy ze Sprzedawcą

 1. W przypadku wyboru przez Klienta spotkania online poprzez komunikator Skype, Usługobiorca inicjuje kontakt ze Sprzedawcą. Usługobiorca łączy się ze Sprzedawcą o ustalonej w rezerwacji dacie i godzinie. 
 2. W przypadku wyboru przez Klienta spotkania online poprzez MS Teams, Usługobiorca łączy się ze Sprzedawcą poprzez przesłany Klientowi na jego adres e-mailowy link do spotkania. Usługobiorca łączy się ze Sprzedawcą o ustalonej w rezerwacji dacie i godzinie.
 3. W przypadku pojawienia się trudności w połączeniu ze Sprzedawcą, Usługobiorca niezwłocznie powiadamia o tym Sprzedawcę telefonicznie lub e-mailowo. Jeżeli problem z połączeniem zostanie zgłoszony w ciągu 10 minut od rozpoczęcia zarezerwowanego czasu na spotkanie online i nie da się uzyskać połączenia, ustalany jest nowy spotkania online.
 4. W przypadku spóźnienia Usługobiorcy spotkanie nie będzie przedłużane.
 5. Sprzedawca ma prawo odwołać spotkanie z powodów losowych. Wówczas ustalany jest nowy termin spotkania online.
 6. Sprzedawca ma prawo przenieść na inny termin spotkanie online, jeśli Usługobiorca nie dotrzyma ustalonego terminu rozwiązania wszystkich udostępnionych przez Sprzedawcę testów psychologicznych.
 7. Klient / Usługobiorca ma prawo przenieść na inny termin umówione spotkanie . O chęci zmiany terminu spotkania Klient / Usługobiorca musi poinformować Sprzedawcę przed wyznaczonym terminem spotkania. Wówczas ustalany jest nowy termin. W przypadku braku wolnych terminów odpowiadających Usługobiorcy, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §11.

§8 Zasady badania testami psychologicznymi

 1. Sprzedawca, po otrzymaniu płatności za usługę i po pierwszym spotkaniu online, przesyła Usługobiorcy na adres mailowy podany przy rejestracji kod dostępu do testów wraz z instrukcją i terminem, do którego Usługobiorca jest zobowiązany rozwiązać testy psychologiczne.
 2. Czas potrzebny Sprzedawcy na przygotowanie interpretacji wyników testów psychologicznych to 5 dni roboczych. Usługobiorca jest zobowiązany do rozwiązania i odesłania Sprzedawcy rozwiązanych testów w terminie podanym w przesłanej instrukcji. Przesłanie testów po wskazanym przez Sprzedawcę terminie może skutkować koniecznością zmiany terminu spotkania online. 
 3. Usługobiorca jest zobowiązany do zainstalowania na swoim komputerze platformy EPSILON niezwłocznie po dokonaniu płatności za usługę, a przed pierwszym spotkaniem online, jeśli usługa przewiduje spotkanie online przed badaniem testami psychologicznymi. 
 4. W przypadku stwierdzenia niemożności zainstalowania platformy EPSILON Klient / Usługobiorca powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. W przypadku niemożności zainstalowania platformy EPSILON Klient/Usługobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 6. Klient/Usługobiorca jest zobowiązany do nieudostępniania osobom trzecim otrzymanych kodów dostępu do testów psychologicznych oraz do niekopiowania, nierozpowszechniania i nieudostępniania osobom trzecim testów psychologicznych w całości lub części, do których otrzymał dostęp od Sprzedawcy.

§9 Płatności

 1. Usługi i produkty oferowane przez Sprzedawcę są płatne zgodnie z cenami podanym na stronie internetowej Sprzedawcy (https://instytutrozwoju.com.pl) przy opisie oferowanej usługi / oferowanego produktu.
 2. Płatność za usługi i produkty oferowane przez Sprzedawcę następuje z góry, przed rozpoczęciem świadczenia usługi / wysłaniem produktu.
 3. Płatność za produkty oferowane przez Sprzedawcę następuje przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy o numerze 79 1050 1025 1000 0097 4880 4508 po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia dostępności produktu. Klient może dokonać płatności za zakupione produkty także za pośrednictwem usług szybkich płatności imoje (przelew elektroniczny, karta płatnicza), obsługiwanych przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach korzystając z przesłanego przez Sprzedawcę w e-mailu linku do płatności imoje. 
 4. Płatności za usługi oferowane przez Sprzedawcę Klient może dokonać przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy o numerze 79 1050 1025 1000 0097 4880 4508 po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia rezerwacji terminu spotkania lub za pośrednictwem usług szybkich płatności imoje, obsługiwanych przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Korzystając z usług szybkich płatności imoje Klient może wybrać następujące metody płatności: przelew elektroniczny lub karta płatnicza.
 5. Przy płatności przelewem tradycyjnym, po otrzymaniu zgłoszenia rejestracyjnego / zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi/Usługobiorcy na podany przy zgłoszeniu adres e-mailowy potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia wraz danymi potrzebnymi do dokonania przelewu za zakup usługi lub produktu.
 6. Płatność przelewem tradycyjnym należy uiścić maksymalnie w ciągu 2 dni od wysłania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego przyjęcie rezerwacji / zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku braku płatności rezerwacja / zamówienie będzie anulowane. Termin płatności może zostać przedłużony na wniosek Klienta.
 7. Płatności za usługi cykliczne – cykliczne sesje indywidualne (sesje psychoterapii, rozwoju osobistego, wsparcia psychologicznego i konsultacje psychologiczne), począwszy od drugiego spotkania Klient dokonuje przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 79 1050 1025 1000 0097 4880 4508, przed każdym umówionym spotkaniem, najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem usługi (spotkania). W przypadku braku płatności Sprzedawca ma prawo anulować umówiony termin spotkania. Na wniosek Klienta Sprzedawca może przesyłać na adres e-mail Klienta link do płatności przez bramkę płatności imoje, obsługiwaną przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach. Korzystając z linku do płatności imoje Klient może wybrać następujące metody płatności: przelew elektroniczny lub karta płatnicza.

 §10 Odstąpienie od umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. W przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę, termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia otrzymania przez Klienta produktu.
 3. Odstąpienie od umowy musi być złożone na piśmie i przekazane Sprzedawcy drogą mailową lub listową.
 4. W ciągu 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany odesłać zwracany produkt do Sprzedawcy.
 5. Zwrotowi podlegają tylko produkty, które nie noszą znamion używania i nie zostały zniszczone (uszkodzone) przez Klienta.
 6. Koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy ponosi Klient.
 7. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana płatność, w ciągu 10 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu w stanie nienoszącym znamion używania i niezniszczonego przez Klienta.

§11 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług oferowanych przez Sprzedawcę

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. Termin 14 dni liczy się od dnia dokonania płatności za usługę.
 3. Klient traci prawo odstąpienia od umowy po zrealizowaniu usługi przez Sprzedawcę.
 4. Odstąpienie od umowy musi być złożone na piśmie i przekazane Sprzedawcy drogą e-mailową na adres biuro@instytutrozwoju.com.pl.
 5. Wybranie przycisku „Anuluj rezerwację” w przesłanym przez Sprzedawcę e-mailu potwierdzającym dokonanie rezerwacji terminu świadczenia usługi jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. 
 6. W przypadku nieotrzymania e-maila potwierdzającego anulowanie rezerwacji, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. 
 7. Jeśli odstąpienie od umowy o świadczenie usługi następuje przed rozpoczęciem realizacji usługi przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje zwrot pełnej opłaconej należności za usługę.
 8. Jeśli odstąpienie od umowy o świadczenie usługi następuje po rozpoczęciu realizacji usługi przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje zwrot części opłaconej należności.
 9. W przypadku usługi obejmującej badanie testami, jeżeli Klient odstępuje od umowy:
  a) 
  po pierwszej rozmowie i jednocześnie klient nie rozpoczął badania testami psychologicznymi – zwrotowi podlega 70% należności opłaconej przez Klienta.
  b) 
  po pierwszej rozmowie i rozpoczęciu badania testami lub przed upływem 12 godzin od zakończenia rozwiązywania testów online – zwrotowi podlega 50% należności opłaconej przez Klienta.
  c) 
  przed drugą rozmową, ale później niż w ciągu 12 godzin od zakończenia rozwiązywania testów online – zwrotowi podlega 30% należności opłaconej przez Klienta.
  d) przed drugą rozmową, ale po upływie 12 godzin od zakończenia rozwiązywania testów online – zwrotowi podlega 10% należności opłaconej przez Klienta.
 10. Za niewykorzystaną, z góry opłaconą sesję indywidualną, Klientowi przysługuje zwrot należności, jeżeli Klient powiadomi Sprzedawcę o swojej rezygnacji (złoży odstąpienie od umowy) przed sesją indywidualną, z której Klient/Usługobiorca rezygnuje. W tej sytuacji zwrot następuje nawet, gdy odstąpienie od umowy jest złożone po upływie 14 dni od dokonania płatności.
 11. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego została dokonana płatność, w ciągu 10 dni od złożenia odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli Klient nie powiadomi Sprzedawcy o rezygnacji z opłaconej usługi (nie złoży odstąpienia od umowy) i Usługobiorca nie zgłosi się na umówione spotkanie lub odstąpienie od umowy Klient złoży po terminie spotkania, na które Usługobiorca się nie zgłosił, Klientowi przysługuje zwrot:
  a) 50% należności opłaconej za każdą sesję indywidualną, na którą Usługobiorca się nie zgłosił;
  b) 70% należności opłaconej za usługę obejmującą badanie testami psychologicznymi, jeśli Usługobiorca nie zgłosił się na pierwsze spotkanie online;
  c) 10% należności opłaconej za usługę obejmującą badanie testami psychologicznymi, jeśli Usługobiorca nie zgłosił się na drugie spotkanie online;
  d) zwrot należnej kwoty następuje na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności, w ciągu 10 dni od dnia spotkania, na które Usługobiorca się nie zgłosił.

§12 Gwarancja i reklamacje

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty i usługi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionych produktów i usług w ciągu 14 dniu od otrzymania produktu / zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona świadczona.
 3. Reklamację należy sporządzić w formie pisemnej i przesłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska, pl. Inwalidów 10 lok. 77, 01-552 Warszawa.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Klienta;
  b) wskazanie produktu / usługi, która podlega reklamacji;
  c) opis powodu reklamacji
  d) wskazanie żądania Klienta.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres zamieszkania Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym w Regulaminie i po jego opublikowaniu na stronie internetowej Sprzedawcy https://instytutrozwoju.com.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 grudnia 2023 r.
Scroll to Top