Instytut Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska

O TESTACH PSYCHOLOGICZNYCH

Testy psychologiczne są narzędziami umożliwiającymi określenie m.in. cech osobowości, kompetencji, zdolności, predyspozycji, funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego. Mogą być wykorzystane w celu pogłębiania wiedzy o sobie samym, zwiększania samoświadomości – poznawania własnych mocnych i słabych stron. Są pomocne przy wytyczaniu ścieżek dalszego rozwoju osobistego, znalezieniu odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące własnej osoby – własnych możliwości, ograniczeń, przyczyn napotykanych w życiu trudności i najlepszych sposobów poradzenia sobie z nimi. Udzielają odpowiedzi, które warto brać pod uwagę przy podejmowaniu ważnych decyzji takich jak wybór lub zmiana zawodu, kierunek i zakres potrzebnej pracy nad sobą. Mogą także wskazywać na obszary wymagające pilnej interwencji.

Profesjonalne testy psychologiczne a testy powszechnie dostępne w Internecie

Profesjonalne testy psychologiczne znacząco różnią się od testów służących do samobadania, które są powszechnie dostępne w Internecie czy czasopismach. Te drugie mają charakter psychozabawy, a ich wartość diagnostyczna jest zazwyczaj znikoma i wątpliwa. Procedura konstrukcji profesjonalnych testów psychologicznych jest złożona, długotrwała i kosztowna oraz przebiega według ściśle określonych standardów. Wszystko po to, aby opracowany test był narzędziem rzetelnym (tj. dokładnym), trafnym (tj. mierzącym tę właściwość, którą ma mierzyć), obiektywnym (tj. niezależnym od subiektywnej oceny osoby przeprowadzającej badanie, obliczającej i interpretującej wyniki), znormalizowanym (tj. posiadającym normy, które są punktem odniesienia przy ocenienie wyników). Profesjonalne testy psychologiczne muszą być także stosowane zgodnie ze ściśle określonymi standardami i mogą się nimi posługiwać jedynie osoby do tego uprawnione.

Jak powinna przebiegać profesjonalna diagnoza oparta na badaniu testem psychologicznym?

Czy wystarczy klientowi wręczyć test do rozwiązania, a następnie obliczyć uzyskane przez niego wyniki i przesłać mu np. mailem ich interpretację? Taka praktyka byłaby drogą na skróty i nie świadczyłaby o profesjonalizmie, a wręcz przeciwnie. O tym, że diagnoza jest profesjonalna nie świadczy sam fakt posłużenia się profesjonalnym testem psychologicznym.

Profesjonalna diagnoza psychologiczna wymaga bowiem kontaktu diagnosty z klientem zarówno przed, jak i po badaniu testami. Diagnoza psychologiczna nigdy nie opiera się na samym teście psychologicznym. Przed jego rozwiązaniem potrzebna jest rozmowa, dzięki której diagnosta będzie mógł poznać i zrozumieć problem i oczekiwania klienta. Informacje pozyskane podczas rozmowy przed badaniem umożliwiają nie tylko dobór właściwych testów, ale także interpretację wyników w kontekście problemu klienta i powodu, dla którego zdecydował się na badanie. Rozmowa po badaniu testem, podczas której diagnosta przekazuje informację o uzyskanych wynikach, jest niezbędna by klient prawidłowo zrozumiał przygotowaną diagnozę. Podczas takiej rozmowy klient może zadać dodatkowe pytania. To także czas na wskazanie klientowi dopasowanych do niego potencjalnych rozwiązań jego problemu.

Rezygnacja z rozmowy z klientem, ograniczenie się do samego badania testem i przesłania pisemnej interpretacji wyników niesie ze sobą ryzyko błędnego zrozumienia przez klienta przygotowanej diagnozy, co w skrajnych przypadkach może nawet przyczynić się do pogorszenia jego stanu psychicznego. Na przykład, diagnoza cech temperamentu oparta na samym badaniu testem z pominięciem rozmowy z klientem, dostarczy jedynie suchego opisu cech temperamentu. Klient może np. dowiedzieć się, że ma małą wytrzymałość i dużą reaktywność emocjonalną. Tego typu informacja, nawet przy wyjaśnieniu, czym jest mała wytrzymałość i duża reaktywność emocjonalna, mogą być zbyt ogólne i niewystarczające, aby klient zrozumiał np. znaczenie posiadanych cech temperamentu dla swojego funkcjonowania w pracy i mógł samodzielnie znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie.

Przygotowanie diagnozy opartej na badaniu testami psychologicznymi pozornie może wydawać się łatwe. Wydawać się może, że wystarczy jedynie ściśle przestrzegać procedury badania, obliczania i interpretowania wyników z danego testu, by przygotować diagnozę. Nic bardziej mylnego. Bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, rozmowy z klientem przed i po badaniu testem, zrozumienia klienta, jego problemu i celu badania, nie jest możliwa profesjonalna diagnoza psychologiczna.

Testy psychologiczne, wykorzystywane w Instytucie Rozwoju Osobistego dr Joanna Piekarska, są profesjonalnymi narzędziami diagnostycznymi, spełniającymi wymagane kryteria dla testów psychologicznych. Aby badanie testem psychologicznym było w pełni wiarygodne, ważne jest przestrzeganie kilku zasad. Proszę zapoznaj się z nimi i przestrzegaj ich podczas rozwiązywania testów.

Warunki i czas badania

Przebieg badania

Scroll to Top